Fiatalok az Emberi Jogokért Magyarország Országos Kreatív Pályázata

Adatakezelési Tájékoztató

Adatakezelési Tájékoztató

BEVEZETÉS
A https://www.emberijogokert.hu oldalt az Egy Toleránsabb Világ Alapítvány (Székhely: 2030 Érd, Fenyőfa u. 84. 1 a., adószám: 19140764-1-13, nyilvántartási szám: 13-01-0004024, e-mail: kapcsolat@emberijogokert.hu) (továbbiakban Alapítvány, Adatkezelő, Adatfeldolgozó) üzemelteti.
Az Alapítvány ezúton, jelen Adatkezelési tájékoztatón keresztül tájékoztatja a tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint jogai érvényesítésének lehetőségeiről és ezzel jelen tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Az Adatkezelő elkötelezett a vele kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a személyes adatokkal való rendelkezés jogának tiszteletben tartását.
Jelen Adatkezelési tájékoztató a benne foglalt elvekkel és szabályokkal elérhető a https://www.emberijogokert.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon. Adatfeldolgozó fenntartja a jogot az Adatkezelési tájékoztató módosítására, mely során a módosított tájékoztató az említett weboldalon válik elérhetővé és annak közzétételével lép hatályba.

ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
Egy Toleránsabb Világért Alapítvány
Székhely: 2030 Érd, Fenyőfa u. 84/1.
Adószám: 19140764-1-13
Telefonszám: +36-20-916-2167
E-mail: kapcsolat@emberijogokert.hu

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
“Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”).
A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”).
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”).
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”).
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az Adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉS

1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az alábbi előírások:
a) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk, (1):
• Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy tö̈bb konkrét célból történő kezeléséhez, vagy
• az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (tagállami jog).
b) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény).

Adatkezelő/Adatfeldolgozó a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő/Adatfeldolgozó az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg Adatkezelő részére, úgy az adatközlőnek gondoskodnia kell az érintett hozzájárulásának beszerzéséről és annak eljuttatásához Adatkezelőhöz.

2. ADATKEZELÉS KÖRE, CÉLJA, JOGALAPJA, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA, VALAMINT AZ ÉRINTETT JOGAI

A) KAPCSOLATFELVÉTEL, ÉRDEKLŐDÉS
SZEREPEK:
Adatkezelő: Alapítvány
ÉRINTETTEK KÖRE:
A kapcsolat@emberijogokert.hu oldalon kapcsolati űrlapot valamennyi kitöltő, vagy egyéb módon megkereső, szolgáltatások, tevékenységek iránt érdeklődő személyek.
SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Név, E-mail cím (ha személyes adatot tartalmaz pl.: név), Üzenet (ha személyes adatot tartalmaz)
ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Tájékoztatás az érdeklődés tárgyát képező szolgáltatásról, Tájékoztató (online vagy papír alapú) levelek küldése, Elégedettségi kérdőív kiküldése visszacsatolásként a nyújtott szolgáltatásról.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkezelőnél csak az Adatkezelő kuratóriumi tagjai, az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.
SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, vagy az utolsó kapcsolatfelvételtől számított három évig.
ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
2. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
3. az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
4. az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:
1. E-mail újtán: kapcsolat@emberijogokert.hu
2. Postai úton: Egy Toleránsabb Világért Alapítvány 2030 Érd, Fenyőfa u. 84/1.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy tájékoztatást, szolgáltatást nem tudunk az Ön számára nyújtani.

B) CSATLAKOZÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT KITÖLTÉSE A WWW.EMBERIJOGOKERT.HU OLDALON, VAGY EGYÉB MÓDON
SZEREPEK:
Adatkezelő: Alapítvány
ÉRINTETTEK KÖRE:
A WWW.EMBERIJOGOKERT.HU oldalon Csatlakozási űrlapot valamennyi kitöltő.
SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Név, E-mail cím (ha személyes adatot tartalmaz pl.: név) Üzenet (ha személyes adatot tartalmaz).
ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Tájékoztatás az érdeklődés tárgyát képező csatlakozási lehetőségekről, Tájékoztató (online vagy papír alapú) levelek küldése.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkezelőnél csak az Adatkezelő kuratóriumi tagjai, az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.
SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, vagy az utolsó kapcsolatfelvételtől, aktivitástól számított három évig.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
2. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
3. az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
4. az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:
1. E-mail újtán: kapcsolat@emberijogokert.hu
2. Postai úton: Egy Toleránsabb Világért Alapítvány 2030 Érd, Fenyőfa u. 84/1.
TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradással azzal a következménnyel jár, hogy tájékoztatást nem tudunk az Ön számára nyújtani.

C) FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE A WWW.EMBERIJOGOKERT.HU OLDALON, VAGY EGYÉB MÓDON
SZEREPEK:
Adatkezelő: Alapítvány
ÉRINTETTEK KÖRE:
A WWW.EMBERIJOGOKERT.HU oldalon valamennyi Hírlevélre feliratkozott.
SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Név, E-mail cím (ha személyes adatot tartalmaz pl.: név)
ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Online alapú hírlevelek küldése hasznos cikkekkel, valamint további információkkal az Alapítvány tevékenységéről, eseményeiről.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkezelőnél csak az Adatkezelő kuratóriumi tagjai, az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.
SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig, hírlevélről való leiratkozásig, vagy a hírlevélszolgáltatás megszűnéséig tart.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
2. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
3. az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
4. az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:
1. Leiratkozás kezdeményezhető a Hírlevél alján található Leiratkozás link segítségével.
2. E-mail újtán: kapcsolat@emberijogokert.hu
3. Postai úton: Egy Toleránsabb Világért Alapítvány 2030 Érd, Fenyőfa u. 84/1.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy hírlevelet nem tudunk az Ön számára nyújtani.

D) PÁLYÁZATRA, PÁLYÁZATI DÍJÁTADÓRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS
SZEREPEK:
Adatkezelő, Adatfeldolgozó: Alapítvány
ÉRINTETTEK KÖRE:
Az Alapítvány által kiírt pályázatra valamennyi jelentkező, akár egyéni, akár csoportos, ideértve a harmadik fél (szülő, pedagógus, stb.) által regisztráltakat is.
SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Egyéni pályázó esetén: Pályázó neve, Korosztály, E-mail cím, Telefonszám, Megjegyzés (amennyiben személyes adatot tartalmaz), Rendezvényen készült fénykép, videó, hanganyag
Csoportos pályázó esetén: Csoport jellege, Csoport neve, Korosztály, Pályamunka címe, Kapcsolattartó neve, E-mail cím, Pályázók száma, Pályázók nevei, Pedagógusok nevei, Telefonszám, Irányítószám, Helység, Cím, Megjegyzés, Rendezvényen készült fénykép, videó, hanganyag

ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Pályázatok zsűrizése, elbírálása; Oklevelek kiállítása, elküldése; Díjátadóra való meghívó kiküldése; Elismerések, díjak átadása; Egyéb, a pályázathoz kapcsolódó kommunikációk intézése; Eredményekről, illetve későbbi pályázati felhívásról információk küldése; Elégedettségi kérdőív kiküldése.
A fentieken túl az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, eseményeken fényképfelvételek vagy videofelvételek készülhetnek az eseményről és a résztvevőkről. A felvételeket az Adatkezelő működése alatt a rendezvények, események dokumentálására, ezekről való tájékoztatásra használhatja fel.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Ezért a 16. életévét be nem töltött gyermekhez kapcsolódó olyan személyes adatoknál, melyeknél nem a szülő adta meg az adatokat Alapítvány részére, az adatot közlő felelős a szülői hozzájárulás biztosítására.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkezelőnél csak az Adatkezelő kuratóriumi tagjai, az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.
SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig, de legkésőbb az utolsó pályázatra való jelentkezéshez kapcsolódó pályázati díjátadót követő 3 évig tart.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
2. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
3. az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
4. az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:
1. Leiratkozás kezdeményezhető a Hírlevél alján található Leiratkozás link segítségével.
2. E-mail újtán: kapcsolat@emberijogokert.hu
3. Postai úton: Egy Toleránsabb Világért Alapítvány 2030 Érd, Fenyőfa u. 84/1.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradással azzal a következménnyel jár, hogy pályázatra nem tudjuk fogadni és pályázattal kapcsolatos információkat nem tudunk az Ön számára nyújtani.

E) EGYÉB RENDEZVÉNYRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS
SZEREPEK:
Adatkezelő: Alapítvány
ÉRINTETTEK KÖRE:
Az Alapítvány által rendezett, korábban nem részletezett eseményre történő valamennyi jelentkező.
SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Név, E-mail cím (ha személyes adatot tartalmaz pl.: név), Telefonszám, Cím.
ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Számlázás, pénzügyi kapcsolattartás; Elégedettségi kérdőív kitöltése, kiküldése; Elismerések, dicséretek, ajándékok átadása; Aktuális és jövőbeni eseményekről való tájékoztatás. A fentieken túl az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, eseményeken fényképfelvételek vagy videofelvételek készülhetnek az eseményről és a résztvevőkről. A felvételeket az Adatkezelő működése alatt a rendezvények, események dokumentálására, ezekről való tájékoztatásra használhatja fel.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkezelőnél csak az Adatkezelő kuratóriumi tagjai, az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.
SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
2. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
3. az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
4. az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:
1. Leiratkozás kezdeményezhető a Hírlevél alján található Leiratkozás link segítségével.
2. E-mail újtán: kapcsolat@emberijogokert.hu
3. Postai úton: Egy Toleránsabb Világért Alapítvány 2030 Érd, Fenyőfa u. 84/1.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradással azzal a következménnyel jár, hogy pályázatra nem tudjuk fogadni és pályázattal kapcsolatos információkat nem tudunk az Ön számára nyújtani.

F) ISKOLAI, EGYÉB KÖZÖSSÉGI PROGRAMRÓL ÉRDEKLŐDÉS, PROGRAM MEGRENDELÉSE
SZEREPEK:
Adatkezelő: Alapítvány
ÉRINTETTEK KÖRE:
Valamennyi, aki érdeklődik, regisztrál, vagy megrendel bármilyen szolgáltatást, eszközt, terméket az óvodai, iskolai és egyéb közösségi programokra, szemináriumokra.
SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Név; E-mail cím; Telefonszám; Cím; Üzenet (ha személyes adatot tartalmaz).
ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Elégedettségi kérdőív kitöltése, kiküldése; Visszajelzések dokumentálása, Aktuális és jövőbeni eseményekről való tájékoztatás.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkezelőnél csak az Adatkezelő kuratóriumi tagjai, az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, de legkésőbb az utolsó nyújtott szolgáltatást követő 5 évig.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
2. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
3. az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
4. az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:
1. Leiratkozás kezdeményezhető a Hírlevél alján található Leiratkozás link segítségével.
2. E-mail újtán: kapcsolat@emberijogokert.hu
3. Postai úton: Egy Toleránsabb Világért Alapítvány 2030 Érd, Fenyőfa u. 84/1.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradással azzal a következménnyel jár, hogy a programot nem tudjuk Ön számára nyújtani és az ezzel kapcsolatos információkat nem tudjuk Önnel megosztani.

SZEREPEK:
Adatkezelő: Alapítvány
ÉRINTETTEK KÖRE:
Valamennyi, az Alapítvány általi szolgáltatásokat megrendelők.
SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Vezetéknév, Keresztnév, Szállítási vezetéknév, Szállítási keresztnév, Szállítási cím, E-mail cím, Telefonszám, Megjegyzés (amennyiben személyes adatot tartalmaz), IP cím.
ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Szolgáltatások nyújtása, Elégedettségi kérdőív kitöltése, kiküldése, Tájékoztatás egyéb szolgáltatásokról.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkezelőnél csak az Adatkezelő kuratóriumi tagjai, az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, de legkésőbb az utolsó vásárlástól számított 5 évig.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
2. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
3. az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
4. az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:
1. Leiratkozás kezdeményezhető a Hírlevél alján található Leiratkozás link segítségével.
2. E-mail újtán: kapcsolat@emberijogokert.hu
3. Postai úton: Egy Toleránsabb Világért Alapítvány 2030. Érd, Fenyőfa utca 84/1.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradással azzal a következménnyel jár, hogy pályázatra nem tudjuk fogadni és pályázattal kapcsolatos információkat nem tudunk az Ön számára nyújtani.

G) ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV
SZEREPEK:
Adatkezelő: Szolgáltató
ÉRINTETTEK KÖRE:
A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban lévő, vagy rendezvényein, szolgáltatásain részt vevő valamennyi érintett.
SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím (ha személyes adatot tartalmaz pl.:név).
ADATKEZELÉS CÉLJA:
Elégedettségi kérdőív kiküldése az érintettek számára minőségbiztosítási visszacsatolásként a nyújtott szolgáltatásról; visszaérkezett, kitöltött kérdőívek elemzése, válaszok felhasználása marketing célokra.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkezelőnél csak az Adatkezelő kuratóriumi tagjai, az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.
SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, de legfeljebb a kitöltött és visszaküldött elégedettségi kérdőívtől számított 5 évig.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
2. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
3. az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
4. az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:
1. E-mail újtán: kapcsolat@emberijogokert.hu
2. Postai úton: Egy Toleránsabb Világért Alapítvány 2030 Érd, Fenyőfa u. 84/1.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ha Ön nem kívánja, nem tölti ki a kérdőívet és így nem adja meg személyes adatait.

H) KÖZÖSSÉGI OLDAL
ÉRINTETTEK KÖRE:
A www.facebook.com/fiatalokazemberijogokert.hu oldalt kedvelők (lájkolók).
SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Érintett neve és nyilvános profilképe.

ADATKEZELÉS CÉLJA:
Gazdasági hírek megosztása, weboldal a megosztása, szolgáltatások, akciók ismertté tétele, a weboldal népszerűsítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a közösségi oldalon.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik, az érintett a közösségi oldalon tájékozódhat a közösségi oldal alkalmazott irányelveiről.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Ha Ön nem kívánja, nem kedveli (lájkolja) a közösségi oldalt.

I) TELEFONOS KAPCSOLATFELVÉTEL
ÉRINTETTEK KÖRE:
Az Adatkezelővel telefonon keresztül kapcsolatot építő, kapcsolatot tartó valamennyi érintett.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Név, E-mail cím (amennyiben személyes adatot tartalmaz pl. név), Telefonszám.

ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Tájékoztatás; Szolgáltatások megrendelése; Üzleti cél.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik tiszteletben tartva jelent adatvédelmi alapelveket.
SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
2. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
3. az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
4. az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:
1. E-mail újtán: kapcsolat@emberijogokert.hu
2. Postai úton: Egy Toleránsabb Világért Alapítvány 2030 Érd, Fenyőfa u. 84/1.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradással azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

J) FENTIEKTŐL ELTÉRŐ, EGYÉB ADATKEZELÉSEK
Jelen tájékoztatóban nem részletezett adatkezelésekről Adatkezelő az érintett személlyel történő kapcsolatba lépéskor ad tájékoztatást érintett részére.

3. ADATFELDOLGOZÓK

A) TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ
Adatkezelő tárhelyszolgáltatót vesz igénybe a honlap és annak adatai tárolásának technikai biztosításához, valamint az érintettek számára történő díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak online módon történő nyújtásának technikai biztosításához.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
székhely: H-1144 Budapest, Ormánság u. 4.
elérhetőség:+36-1-789 2 789
Tevékenység: Weboldal tárhelyének biztosítása
ÉRINTETTEK KÖRE:
A weboldalt használók, illetve az Adatkezelő által kezelt valamennyi érintett.
KEZELT ADATOK KÖRE:
Az érintett által megadott személyes adatok.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A weboldal technikai biztosítása és statisztikák nyújtása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
Az adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

B) E-MAIL LEVELEZÉS TECHNIKAI BIZTOSÍTÁSA
Adatkezelő külön szolgáltatót vesz igénybe e-mailes levelezésének technikai biztosításához.
SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
székhely: H-1144 Budapest, Ormánság u. 4.
elérhetőség:+36-1-789 2 789
Tevékenység: Weboldal tárhelyének biztosítása
ÉRINTETTEK KÖRE:
Az WWW.EMBERIJOGOKERT.HU e-maileket használók (valamennyi fogadó, küldő).
KEZELT ADATOK KÖRE:
Az érintett által megadott személyes adatok.
ADATKEZELÉS CÉLJA:
Az e-mail-ezés technikai biztosítása.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
Az adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

C) SZOFTVERES TECHNIKAI HÁTTÉR BIZTOSÍTÁSA
SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Egy Toleránsabb Világért Alapítvány
székhely: 2030 Érd, Fenyőfa utca 84/1.
nyilvántartási szám: 13-01-0004024
nyilvántartást vezető szerv: Budapest Környéki Törvényszék
adószám: 19140764-1-13
Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:
postai levelezési cím: 2030 Érd, Fenyőfa utca 84/1.
e-mail postafiók: kapcsolat@emberijogokert.hu
telefon: +36-20-916-2167

ÉRINTETTEK KÖRE:
Az Adatkezelő által kezelt érintettek.
KEZELT ADATOK KÖRE:
Az érintett által megadott személyes adatok.
ADATKEZELÉS CÉLJA:
WWW.EMBERIJOGOKERT.HU oldal technikai háttérének zökkenőmentes biztosítása és általános rendszergazdai és szoftverfejlesztési feladatok ellátása.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
Az adatkezelő általi adatkezelés végéig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

D) Az EMBERIJOGOKERT.HU OLDAL TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA
SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Egy Toleránsabb Világért Alapítvány
székhely: 2030 Érd, Fenyőfa utca 84/1.
nyilvántartási szám: 13-01-0004024
nyilvántartást vezető szerv: Budapest Környéki Törvényszék
adószám: 19140764-1-13
Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:
postai levelezési cím: 2030 Érd, Fenyőfa utca 84/1.
e-mail postafiók: kapcsolat@emberijogokert.hu
telefon: +36-20-916-2167

ÉRINTETTEK KÖRE:
Az Adatkezelő által kezelt érintettek a www.azutaboldogsaghoz.hu oldalon.
KEZELT ADATOK KÖRE:
Az érintett által megadott személyes adatok.
ADATKEZELÉS CÉLJA:
Az EMBERIJOGOKERT.HU oldal technikai háttérének zökkenőmentes biztosítása.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
Az adatkezelő általi adatkezelés végéig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

E) ÜGYVITELI SZOLGÁLTATÁS
SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Egy Toleránsabb Világért Alapítvány
székhely: 2030 Érd, Fenyőfa utca 84/1.
nyilvántartási szám: 13-01-0004024
nyilvántartást vezető szerv: Budapest Környéki Törvényszék
adószám: 19140764-1-13
Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:
postai levelezési cím: 2030 Érd, Fenyőfa utca 84/1.
e-mail postafiók: kapcsolat@emberijogokert.hu
telefon: +36-20-916-2167

ÉRINTETTEK KÖRE:
Az Adatkezelő által kezelt érintettek.
KEZELT ADATOK KÖRE:
Az érintett által megadott személyes adatok.
ADATKEZELÉS CÉLJA:
Törvény szerinti ügyviteli szolgáltatások nyújtása és biztosítása.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
Az adatkezelő általi adatkezelés végéig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

F) ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓ ADATFELDOLGOZÓ
SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: SalesAutopilot Kft.
székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. 5. em. 1.
adószám: 25743500-2-41
cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
adatkezelések nyilvántartási számai: NAIH-62272/2013, NAIH-62273/2013, NAIH-62274/2013, NAIH-62275/2013, NAIH-62276/2013, NAIH-62277/2013
postacím: SalesAutopilot Kft., 1538 Budapest, Pf. 515.
telefon: +36-1-490-0172

ÉRINTETTEK KÖRE:
A Pályázaton regisztrátak.
KEZELT ADATOK KÖRE:
Az érintett által megadott személyes adatok.
ADATKEZELÉS CÉLJA:
A Pályázati jelentkezés megerősítése, kapcsolattartás, meghívó és rendezvényi információk küldése, díjátadó tájékoztató.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
Az adatkezelő általi adatkezelés végéig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

4. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN
a) Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
b) Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz,
c) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja az alábbi elérhetőségek valamelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Postai úton: Egy Toleránsabb Világért Alapítvány 2030 Érd, Fenyőfa u. 84. 1 a.
E-mailen keresztül: azutaboldogsaghoz@azutaboldogsaghoz.hu
Hírlevélről való leiratkozás a fentieken túl, a hírlevélben található leiratkozói linken automatikusan elvégezhető.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

1. postai úton: kapcsolat@emberijogokert.hu
2. e-mailben: Egy Toleránsabb Világért Alapítvány 2030 Érd, Fenyőfa u. 84. 1 a.

d) Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
e) Az érintettnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti bírósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amennyiben adatkezelői jogsértéssel találkozik:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződéses jogviszonyon alapul.
Szolgáltatásainkat csak abban az esetben tudjuk nyújtani, ha Ön megadja azon személyes adatait, mely az adatkezelés tárgyát képezi. Amennyiben az önkéntes adatszolgáltatást az érintett nem teszi meg, úgy Adatkezelő szolgáltatást nem tud nyújtani érintett számára.
A honlap használatához, illetve a kapcsolatfelvételhez megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával a jelen tájékoztatás ismeretében történik.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

6. ÉRINTETTEK ÁLTALÁNOS JOGAI
a) Érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
b) Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
c) Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
d) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
4. az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

e) Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra bizonyos esetekben, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
f) Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
g) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Jelen jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

7. ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSI HATÁRIDEJE
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8. ADATVÉDELEM, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt biztosítják, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

9. ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről úgy, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az előző bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését

10. ADATVÉDELMI INCIDENS JELENTÉSE FELÜGYELETI HATÓSÁGNAK
Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

11. ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK
Jelen tájékoztató elkészítése során az alábbi jogszabályokra voltunk figyelemmel:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.