ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen tájékoztató célja a https://www.emberijogokert.hu/ (a továbbiakban Weboldal) üzemeltetésével összefüggő adatkezelési tevékenység, valamint az Egy Toleránsabb Világért Alapítvány további adatkezeléseinek ismertetése az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek eleget téve.

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

I. AZ ADATKEZELŐ

A jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléseket érintően a személyes adatok kezelője:

Név: Egy Toleránsabb Világért Alapítvány
székhely: 2030 Érd, Fenyőfa utca 84/1.
nyilvántartási szám: 13-01-0004024
nyilvántartást vezető szerv: Budapest Környéki Törvényszék
adószám: 19140764-1-13

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:
postai levelezési cím: 2030 Érd, Fenyőfa utca 84/1.
e-mail postafiók: kapcsolat@emberijogokert.hu
telefon: +36-20-916-2167

II. ADATKEZELÉSEINK

II/A. KAPCSOLATTARTÁSI ŰRLAP – KAPCSOLATFELVÉTEL
1. A kezelt adatok köre

Önnek a „Kapcsolat” menüpont alatt, illetve egyébként e-mail útján is lehetősége van üzenetet küldeni a részünkre. Amennyiben Ön üzenetet küld részünkre, úgy az alábbi személyes adatai kezelésére kerül sor.
• név
• e-mail cím
• üzenet tartalma

Az üzenettel kapcsolatban kezelt egyéb adatok:
• üzenetküldés dátuma, időpontja
• üzenetre adott válasz

Az adatok megadása kötelező, anélkül az üzenet nem küldhető el. A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak!

2. Az adatkezelés célja

Amennyiben Ön üzenetet küld számunkra, az ennek során Ön által megadott, illetve tudomásunkra jutott személyes adatait a megkeresés megválaszolása, illetve ezzel kapcsolatban az Önnel való kapcsolattartás céljából kezeljük.

3. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az Ön jelen tájékoztatás birtokában adott, önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás alapján történő adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja teszi lehetővé.

Hozzájárulását a Weboldalon az üzenet elküldése előtt a vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével adhatja meg.

4. Az adatkezelés időtartama

A megkeresésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatok (ideértve az e-mailek is) az adatkezelés céljának megszűnését követően törlésre kerülnek. Ennek megfelelően, ha a megkeresésre és az arra adott válaszra további ügyintézés érdekében nincs szükség, úgy azok haladéktalanul törlésre kerülnek, egyéb esetben a törlésre a megkereséssel kapcsolatos ügyintézés lezárultát követően kerül sor. Személyes adatai törlésre kerülnek továbbá abban az esetben is, ha Ön ezt kéri vagy visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

II/B. ESEMÉNYEKRE, RENDEZVÉNYEKRE TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ

1. A kezelt adatok köre

Eseményeinkre, rendezvényeinkre történő előzetes regisztráció keretében az Ön nevét, e-mail címét, esetenként telefonszámát kérjük el.

2. Az adatkezelés célja

Az előzetes regisztráció célja, hogy az eseménnyel kapcsolatos tájékoztatásokat eljuttathassuk Önnek, illetve szükség esetén rövid úton is kapcsolatba tudjunk Önnel lépni annak érdekében, hogy az eseményt érintő információkat közölhessük.

A regisztráció további célja az, hogy felmérjük a résztvevők számát, és ennek megfelelően készíthessük elő a rendezvényeket.

3. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése a regisztráló személy jelen tájékoztatás birtokában adott, önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás alapján történő adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja teszi lehetővé.

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció kapcsán kezelt adatokat e célból nem kezeljük tovább a rendezvény lebonyolítását követően, illetve, ha a hozzájárulást az érintett ezt megelőzően visszavonja.

II/C. KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Alapítványunk profillal rendelkezik az alábbi közösségi média felülete(ke)n:
• Facebook

A közösségi média felületek működési alapelveiről, az ott elérhető funkciókról alapvetően az adott közösségi média felületet üzemeltető dönt. Alapítványunk, mint felhasználó azonban lehetőséget kap arra, hogy az egyes funkciókat (korlátozottan) testreszabja, ezáltal az adatkezelésben mind mi, mind az adott közösségi felület részt vesz. Ebből következően a közösségi médiát üzemeltető cég / szervezet és az alapítványunk a felületen történő adatkezelés vonatkozásában közös adatkezelőnek minősülnek. A közösségi média felületet üzemeltető cég döntéseire azonban nincs ráhatásunk, és a saját adatkezelési tájékoztatójukban foglaltakon túl mi sem rendelkezünk információval az adatkezelési tevékenységükről, ezért ebben a körben felelősségünket kizárjuk.

A közösségi média felületek igénybevétele előtt kérjük, hogy ismerjék meg az adott közösségi oldal saját adatkezelési tájékoztatóját is annak érdekében, hogy Önök, mint felhasználók is élni tudjanak a közösségi média felület által biztosított adatvédelmi beállítások személyre szabásával.

A közösségi felületeken az oldalainkhoz csatlakozott felhasználókról az oldal szabályai, és a felhasználó beállításai szerinti személyes adatokat ismerhetjük meg, úgy, mint profilkép, név, stb. A felhasználónak lehetősége van továbbá a bejegyzéseinket minősíteni (lájkolni), értékelni, megosztani, hozzászólni. A kommenteket, bejegyzéseket moderáljuk, és amennyiben az megítélésünk szerint jogszabályba ütköző vagy az alapítványunk, esetleg más jogait és érdekeit sérti, azt jogosultak vagyunk eltávolítani.

A közösségi média igénybevétele és ekként az azon keresztül megvalósuló adatkezelés alapítványunk jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Jogos érdekünk fűződik ugyanis ahhoz, hogy e felületeken is népszerűsítsük magunkat és tevékenységünket, illetve elérhetőek legyünk, és a tevékenységünk iránt érdeklődök e felületeken keresztül is kapcsolatba tudjanak lépni velünk, információhoz jussanak.

Amennyiben azonban az érintett szolgáltatók hozzájárulást kértek Öntől adatai kezeléséhez (pl. „fejezze ki hozzájárulását a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával“, vagy „erősítse meg válaszát a megfelelő gombra kattintva“), az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikke 1. bekezdése a) pontja) lesz.

A felhasználó maga is jogosult a kommentjeit, bejegyzéseit eltávolítani, illetve arra mi is jogosultak vagyunk az adott oldal szabályai függvényében. A közösségi oldal vagy az alapítvány profiljának megszüntetésével a közösségi oldalon történő adatkezelés is megszűnik.

A weboldalunkon a Facebookra irányító egyszerű linkeket helyeztünk el. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor Ön az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra) kattint. Amikor Ön rákattint az adott ikonra, megnyílik a linkhez tartozó közösségi platformon elérhető saját felületünk, ahol Ön bejegyzéseinket olvashatja, kommenteket írhat, üzenetet küldhet számunkra.

III. KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink, valamint adatfeldolgozóink és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat bizalmasan kötelesek kezelni.

Személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

III/A. ADATFELDOLGOZÓINK

A fenti adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozók igénybevételére kerül sor. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és az adatkezelő utasításai szerint járnak el. Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk az érintetteket.

Az igénybe vett adatfeldolgozók és azok feladatai:

Az adatfeldolgozó Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység
név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
székhely: H-1144 Budapest, Ormánság u. 4.
elérhetőség:+36-1-789 2 789
Tevékenység: Weboldal tárhelyének biztosítása

IV. ADATBIZTONSÁG

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtesszük. Ennek keretében elfogadjuk és kialakítjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének, valamint ezt az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóink részére is előírjuk.

A fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítjuk ki, illetve választjuk meg, hogy biztosítsuk az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat.

Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve, ha az incidensnek súlyos következményei lehetnek, arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon, illetve a lehetőségekhez képest közvetlenül is értesítjük Önöket. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

VI. AZ ÖN JOGAI

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA: Ön jogosult a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

HOZZÁFÉRÉS JOGA: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

HELYESBÍTÉSHEZ, KIEGÉSZÍTÉSHEZ VALÓ JOG: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonása egyben az adatok törlésével is együtt jár, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha
a) az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
b) az adatok kezelése jogellenes;
c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG: Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.

Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb okból szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, ha Önnel szemben igényt kívánunk érvényesíteni.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG: Szerződéses jogalapon vagy hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén Ön igényelheti, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott, általunk elektronikusan kezelt személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban átadjuk az Ön részére vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

VII. KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az I. pontban feltüntetett elérhetőségeinken. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

VIII. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.
Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

IX. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

1. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu
telefonszám: +36 (1) 391-1400

3. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2021.10.02.
Egy Toleránsabb Világért Alapítvány
adatkezelő